Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine se obeležava 5. juna, kada se kroz niz kampanja i aktivnosti, pokušava skrenuti pažnja na goruće ekološke probleme, kao i na potrebu očivanja životne sredine.

Datum koji je određen za održavanje Svetskog dana zažtite životne sredine, ustanopvljen je na generalnoj skupštini UN u Stokholmu, davne 1972. godine. Na konferencije na kojoj su prisustvovali predstavnici 113 zemalja, pripremljena je zajednička izjava o potrebni međunarodnog organizovanja radi zajedničkog nastupa za rešavanje gorućeg pitanja zaštite životne sredine. Doneti program UN-a nazvaj je UNEP – „Program Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu“ (United Nation Program for Environmental Programme), a zanimljivo je da je predlog o održavanju dana zaštite životne sredine dala je delegacija Jugaslavija. Prema nekim izvorima, Međunarodni dan zaštite životne sredina je postao centralni događaj Ujedinjenih nacija.

Environment day

Svakog 5. juna organizuje se veliki broj događaja koji ukazuju na potrebu zaštite životne sredine, a veoma važnu ulogu u ovom procesu igra i nevladin sektor koji se godinama sve aktivne uključuje. Svake godine pored događaja, bira se i slogan „Svetskog dana zaštite životne sredine“ koji bi trebalo da objedini sve zajedničke aktivnosti i da precizniji fokus delovanja za nastupajuću godinu. Dobar primer ovakve akcije predstavlja akcija pokrenuta od strane Indije 2011. godine. „Svetski dan zaštite životne sredine“, održan je 2011. godine pod nazivom „Šume: Priroda u tvojoj službi.“

Obeležavanje svetskog dana zaštite životne sredine u 2021. godini stavlja fokus na obnavljanje ekosistema sa sloganon Reimagie. Recreate. Restore. Ujedinjene nacije pozivaju pojedince, vlade, kompanije i organizacije na udruživanje snage i zajedničko delovanje u globalnom pokretu Generacija obnove (eng. #GenerationRestoration). Cilj ovakvog delovanja je obezbeđivanje održive budućnosti i zaštita ekosistema.

Ovom prilikom izrađen je i priručnik/vodič na 21 stranu koji ima za cilj pojašnjavanje plana kako obnoviti šume, obradive površine, pašnjake i savane, reke i jezera, okeane i priobalna područja, gradove, tresetišta i planine. U vodiču se daju tri načina za delovanje: 1) Akcija 2) Promena navika 3) Animiranje šire javnosti

Ostavite komentar